Chloryn Sodu 27% + Kwas Solny 4%

Pojemność (szt)opakowanieilośćCena (brutto)Dodaj do koszyka
1szt.1 49,90 zł

  Opis zestawu:

  • Chloryn sodu 27% 100 ml
  • Kwas Solny 4% 100 ml

  Zachęcamy również do wypróbowania naszej Nowości o takim samym zastosowaniu, ale ulepszonej formule:

  CDL CDS krople 0,3% Roztwór dwutlenku chloru 3000ppm

  Zastosowanie: Stosować do uzdatniania wody.

  Środki ostrożności:
  W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.


  Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:

  Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

  pictogram pollupictogram acidpictogram silhouette

  Napisz opinię

  Chloryn Sodu 27% + Kwas Solny 4%

  Chloryn Sodu 27% + Kwas Solny 4%

  Opis zestawu:

  • Chloryn sodu 27% 100 ml
  • Kwas Solny 4% 100 ml

  Zachęcamy również do wypróbowania naszej Nowości o takim samym zastosowaniu, ale ulepszonej formule:

  CDL CDS krople 0,3% Roztwór dwutlenku chloru 3000ppm

  scanner