Projekty UE

NAT Sp. z o.o.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie strategii i planu
rozwoju eksportu dla dotychczasowych i nowych produktów firmy NAT Sp. z o.o.” dofinansowany
w ramach RPO WD 2014-2020,
Oś priorytetowa: 1, Przedsiębiorstwa i innowacje,
Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa,
Poddziałanie: 1.4.1 internacjonalizacja przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny,
Schemat: 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.


scanner