Chloryn sodu NaClO2 27% 100ml

Pojemność (ml)opakowanieilośćCena (brutto)Dodaj do koszyka
100szt.1 33,00 zł

  Chloryn sodu, NaCIO2, 27%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.

   

  Zastosowanie: do uzdatniania wody.

  Skład: 27% chloran (III) sodu.

   

  Środki ostrożności:
  W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą, wezwać pomoc medyczną. W razie kontaktu z oczami, płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą. W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.

   

  Dodatkowe informacje o środkach ostrożności:

  Działa szkodliwie po połknięciu (H302) * Powoduje poważne uszkodzenie oczu (H318) * Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H410) * Może powodować uszkodzenie narządów, poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie (H373) * Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy (P280) * Unikać uwolnienia do środowiska (P273) * W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć (P305 + P351 + P338) * Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem (P310) * Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/pary/rozpylonej cieczy (P260) * W kontakcie z gazami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

   

  pictogram pollupictogram acidpictogram silhouette

  Napisz opinię

  Chloryn sodu NaClO2 27% 100ml

  Chloryn sodu NaClO2 27% 100ml

  Chloryn sodu, NaCIO2, 27%, 100ml. Produkt do uzdatniania wody. Preparat chemiczny.

   

  scanner