„INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH”

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce 

ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków

NIP:  894-26-29-073 

REGON:  932222118 

KRS:  0000193216 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

- telefon: 733 880 275 

- e-mail info@natvita.pl

- adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych i informacji dotyczących aktualności

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. „zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu” 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności  np. przez współpracujące z nami firmy prowadzące mailing, administrujące naszymi serwerami, administrujące serwerami pocztowymi i stroną www.

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania udzielonej zgody (odwołanie subskrypcji (link))

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez odwołanie subskrypcji (link) lub wysłanie wiadomości e-mail na adres info@natvita.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku cofnięcia zgody dane zostaną niezwłocznie usunięte, ale nie będą mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jest warunkiem zawarcia umowy na usługę newslettera - niepodanie danych uniemożliwia świadczenie usługi newslettera;

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne w tym do profilowania.

Administrator nie  planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.