Kwas Solny roztwór 4% 100ml

Pojemność (ml)opakowanieilośćCena (brutto)Dodaj do koszyka
100szt.1 11,90 zł

  Kwas solny (HCl) roztwór 4%.

  Sposób użycia: odczynnik analityczny, chemiczny do syntez.

   

  Skład: 4 % roztwór kwasu solnego.

  Wzór chemiczny: HCl (masa cząsteczkowa: 36,46)  Opis środków pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z:

  Kontakt z okiem:
  Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 15 minut. Unikać silnego strumienia
  wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki (chronić niepodrażnione oko). Usunąć szkła kontaktowe jeśli to możliwe. Założyć jałowy opatrunek.

  Przez drogi oddechowe:
  Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż są obecne ratownik powinien założyć
  właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało,
  wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności, należy
  ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.

  Przez przewód pokarmowy:
  Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. NIE wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest całkowicie przytomny powinien dokładnie wypłukać usta wodą. Nie podawać żadnych środków zobojętniających kwasy.

  Kontakt ze skórą:
  Zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością bieżącej i chłodnej wody. W przypadku utrzymywania się niepokojących
  objawów skonsultować się z lekarzem. Wyprać odzież przed ponownym użyciem.

  Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:
  Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio
  przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwa maskę lub oddechowy
  aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta - usta. Należy dokładnie zmyć
  zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

  Napisz opinię

  Kwas Solny roztwór 4% 100ml

  Kwas Solny roztwór 4% 100ml

  Kwas solny (HCl) roztwór 4%.

  scanner